Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν:

Α. Εισηγήσεις

  • Ερευνητικές Εργασίες (ολοκληρωμένες πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και μελέτες): 12 σελίδες
  • Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις (εργασίες που παρουσιάζουν επιστημονικά τεκμηριωμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που ενσωματώνουν ΤΠΕ και οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες και αποτιμηθεί ως προς την εκπαιδευτική τους αξία): 10 σελίδες
  • Αναρτημένες εργασίες / posters: Υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να παρουσιάσουν το σχέδιο της διατριβής τους καθώς και ερευνητές και εκπαιδευτικοί να συζητήσουν με μέλη της επιστημονικής κοινότητας ιδέες που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο: 6 σελίδες

Β. Επιμορφωτικές δράσεις

  • Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας (Panels): Προτείνεται η οργάνωση ανοιχτών συζητήσεων γύρω από ένα ειδικό θέμα, το οποίο ενδιαφέρει ευρύτερα την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα των ΤΠΕ, είναι επίκαιρο, καινοτομικό ή προκαλεί διαφορετικές και αντικρουόμενες απόψεις. Προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια συνεδρίας 90 λεπτά. Για να δοθεί στη συνεδρία έμφαση στη συμμετοχή των συνέδρων, κάθε στρογγυλή τράπεζα προτείνεται να περιλαμβάνει το πολύ πέντε (5) εισηγητές. Η πρόταση θα περιλαμβάνει το θέμα και την τεκμηρίωσή του, εισηγητές και σύντομη περιγραφή των παρεμβάσεών τους: 6 σελίδες
  • Επιμορφωτικά Εργαστήρια (Tutorials): Επιμόρφωση σε ψηφιακά περιβάλλοντα – προϊόντα (κατά προτίμηση ΕΛ/ΛΑΚ) που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς και ερευνητές. Η πρόταση θα περιλαμβάνει το σκοπό του εργαστηρίου, το ψηφιακό περιβάλλον/προϊόν και την εκπαιδευτική του προστιθέμενη αξία, το κοινό στο οποίο απευθύνεται, την οργάνωσή του: 6 σελίδες

Υποβολή Εργασιών

Όλες οι εργασίες θα υποβληθούν μέσω του συστήματος υποβολής του Συνεδρίου EasyChair. Καθώς οι εργασίες θα αξιολογηθούν με το σύστημα διπλής ανώνυμης κρίσης, οι συγγραφείς θα πρέπει να απομακρύνουν από το κείμενο κάθε σχετική πληροφορία (όνομα, θέση, πανεπιστήμιο κ.λπ.) πριν την υποβολή της εργασίας τους στο σύστημα. Κάθε πληροφορία που αφορά στους συγγραφείς θα προστεθεί κατά την τελική υποβολή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο.

Οι εργασίες θα πρέπει να είναι γραμμένες στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά και όσες θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Για την προετοιμασία της εργασίας τους οι συγγραφείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το  υπόδειγμα εργασιών του Συνεδρίου που είναι σε μορφή MS Word (docx).

Για τυχόν προβλήματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή εργασιών μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση: etpe2019@primedu.uoa.gr (Θέμα: Υποβολή Εργασίας – 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο).

Σημειώνεται ότι δεν θα γίνονται αποδεκτές εργασίες που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.