• Διδακτορική Έρευνα στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση
 • Καλές πρακτικές αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτικές Εφαρμογές του Ιστού 2.0
 • Ψηφιακά αποθετήρια και μαθησιακά αντικείμενα, Ελεύθερο και Ανοικτού κώδικα λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ) στην εκπαίδευση
 • Αξιοποίηση Ψηφιακών Παιχνιδιών στην εκπαίδευση
 • Μεθοδολογίες στην έρευνα για τις ΤΠΕ
 • Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Επιμόρφωση και Κοινότητες Εκπαιδευτικών για την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ
 • Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για την ενίσχυση μικτής και εξ αποστάσεως μάθησης
 • Μοντέλα, εργαλεία και καλές πρακτικές Ψηφιακής Αφήγησης Ιστοριών στην εκπαίδευση
 • Διδασκαλία, Μάθηση και εκπαιδευτική αξιολόγηση με χρήση των ΤΠΕ
 • STEM στην εκπαίδευση
 • ΤΠΕ και Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση
 • Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση